Первоначально сознание и тело были одним целым.
Не думайте, что сила, которой пользуетесь обычно - это всё, чем вы владеете
и при этом жалуетесь что слабы.
Она подобна лишь небольшой, видимой части айсберга.
Когда мы объединяем наше сознание и тело и становимся одним целым со Вселенной,
то можем использовать всю огромную силу, которая заложена в нас природой.


Беларускае Таварыства Кі-Айкідо

Belarus Ki-Aikido Society

Гасьцёуня
Кi-Айкiдо
Расклад заняткау, кантакты
Семінары і падзеі
Думкi услых
Спасылкi

IV штогадовы cемiнар сенсэя Астраумава 31/08- 02/09,2007г.

Караценька аб галоуным.
Па-першае аб удзельнiках. Упершыню да нас прыехалi хлопцы з Украiны i сенсей прывёз з сабой ажно трох сваiх вучняу, двое з каторых самi ужо iнструктары.

Галоуная тэма - Кi-тэсты 2 узроуня(Чу кю). Але сенсэй Астраумау пачау гэты семiнар у пятнiцу з кi тэстау 1 узроуня(шо кю), бо большую частку удзельнiкау усё ж складалi пачынаюшчыя. Некаторыя (тыя ж украiнцы) навогул упершыню пабачылi кi тэсты на гэтым семiнары. Найбольш распаўсюджаныя становiшчы нашага паусядзённага жыцця - стоячы, седзячы, а таксама "нясхiльная" i "няуздымная" рука. Напрыканцы Кi-дыханнне. Потым тыя ж тэсты, але на узроунi чу кю. Мэта узроуня шо кю - навучыцца аб'ядноуваць сваё цела i розум, адчуць гэта становiшча i дэманстраваць пад час тэсту. Сенсей на семiнары адзначыу, што наступны Чу кю узровень - гэта "не працягваць яго(становiшча)", а "ужо быць у iм". Для гэтага патрэбна бесперапынная практыка. Не меньш двух-трох гадоу. На семiнары таксама быу абавязковы клас Кi-тэрапii, дзе сенсей вучыу, як дапамагаць сабе i другiм, калi узнiклi праблемы са спiною. Упершыню у праграму заняткау увайшоу клас са зброей. У суботу разбiралася праца з бокенам (драуляны меч). Плануецца на наступных семiнарах больш часу надаваць падрыхтоуке з усiм арсеналам зброi у Айкiдо - дзё, бокен i танто. Увечары таго ж дня - iспыты на Шо,Чу кю па развiццю Кi i 5,4,3 кю па Кi-Айкiдо. Вiншуем усiх, хто здау паспяхова. Адзначу, што упершыню трое навучэнцау Miнскага грамадства дасягнулi узроуня Чу кю - Мiхась Лысякоу, Мiхась Вiннiкау, Антон Васiлеускi. Апошнiя двое таксама здалi icпыты на 3 кю Айкiдо.

Нягледзячы на напружаны графiк заняткау (да 6 у дзень), большай частцы навучэнцау хапала сiл кожны дзень збiрацца на сумесную вячэру. За сталом у блiжэйшай харчэунi задавалicя не меньш значныя пытаннi, чым непасрэдна на самiх занятках. Да i навогул паразмауляць, падзяліцца вопытам з сенсэем i яго студэнтамi заусёды цiкава i прыемна. Напрыклад, упершыню у Мiнск прыехау Юра Iльiн (Шо Дан) i, нават, адсвяткавау свой дзень нараджэння у нас :) Сустракаясь з iм 1-2 разы у год, заусёды зауважаю яго сталы рост у Кi-Айкiдо. Удвая прыемна працаваць i развiвацца разам з такiмi людзьмi.

На мой погляд семiнар атрымауся цiкавым i карысным для удзельнiкау усiх узроуняу падрыхтоукi. Прыемна, што пашыраецца геаграфiя Кi-айкiдо - зацiкавiлась Украiна. Мяркуем рост нашых узаемаадносiн будзе толькi працягвацца.

Юра Гук.

Вызваленне ад такiх захопау - даволi складаная тэхнiка Кi-Айкiдо.
Засвоiць добра магчыма толькi пад непасрэдным наглядам майстра.
Яблыку няма дзе зваліцца. На семiнары было больш за 50 удзельнiкау .
Ki-сувязь.
Эх, шкада у мяне толькi дзве рукi! А тут столькi прыгажунь!
мэта кокю-доса - развiццё кi.
У рамках семiнару праходзiлi дзiцячыя iспыты.
Як паказвае вопыт, дзяучынкi дасягаюць значных поспехау у Кi-Айкiдо.
Магчыма з-за таго, што каардынацыя, спакой, самадысцыплiна
гуляюць у Кi-Айкiдо больш важную ролю, чым моцная фiзiчная сiла.
Таксама адбылiся паказальныя выступы для дзяцей i ix бацькоу з удзелам сенсэя.
Маленькiя удзельнiкi iспытау i iх незаменная падтрымка - бацькi.
Увечары у кожнага была магчымасць задаць любыя пытаннi сенсэю.
Мiнская школа Кi-Айкiдо звязана непасрэдна з міжнароднай штаб-кватэрай у Японii. Традыцыя перадаецца нам праз куратарау Усходняй Еўропы - такiх вопытных майстроу, як сенсей Шанер(7Дан) i сенсей Астраумау(3дан). У сваю чаргу яны рэгулярна вучацца у Японii i маюць права прымаць iспыты, якiя пацвярджаюцца японскiмi сертыфiкатамi. Менавiта iх трымаюць нашы студэнты на фота. Такi парадак дазваляе кантраляваць якасць навучання на неабходным узроунi у кожным додзе нашага рэгiона.

Сайт Беларускага таварыства Кi-Айкiдо
RATING ALL.BY Белорусский рейтинг MyMinsk.com
Hosted by uCoz